Monday, July 19, 2010

പുതിയ ഗ്രൂപ്പ്‌ ഡി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അഭിവാദനം

9ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഗ്രൂപ്പ്‌ ഡി ആയി നിയമനം
കോടതി വിധി

അഭിവാദനം
-

Monday, July 12, 2010

CONGRATS TO COMRADES

സമരം   മാറ്റിവെച്ചു
സമരജ്വാല പാലക്കാട്ട് ഉജ്ജ്വലം
 സഖാക്കള്‍ കെ.രാമന്‍ മേനോന്‍
പി.എസ്‌.ശശി , സേതുമാധവന്‍ അരവിന്ദാക്ഷന്‍ --1960 സമര നേതാക്കളെ ആദരിച്ചു
സഖാവ്. കെ. വീ.ആര്‍.
 ടി.എസ്‌. പരമേശ്വരന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ സംസാരിച്ചു
സഖാക്കള്‍ വേലുമണി പ്രശാന്ത്- ഗാനം പാടി
കോട്ട മൈതാനം തുടങ്ങി ദീപശിഖ ജാഥ ഉണ്ടായി.

സമരസ്മരണയില്‍ ഹെഡ് പോസ്ടാഫീസ് ഇരമ്പി
എല്ലാവര്ക്കും അഭിവാദനം

അഭിവാദനം

-- എന്‍.എഫ്.പി.ഇ .   പാലക്കാട്‌


The Secretary, Posts had taken a meeting with staff side on 12.07.2010 to discuss the charter of demands at 11 am and the following are the outcome on the charter of demands.

1. There will be no closure of single handed post offices.

2. The demand of the staff side that the annual increments to the erstwhile GDS SPMs should be continued will be considered positively.

3. There is no policy decision of the department to outsource any of the postal services.

4. A separate meeting will be held on 15.07.2010 to discuss about the Mckinsey and the object of restructuring the services.

5. Another separate meeting with the staff side will be held about the technology proposals shortly to discuss the future expansion of technology.

6. There will be no violation of earlier agreement on status quo of RMS & MMS with 10000 mails. Any violation if brought to the Directorate’s notice it will be set aside.

7. The Departmental council & periodical meetings will be held regularly hereafter. Next meeting will be held in next month August 2010.

8. The demand of higher pay to TBOP &BCR for the earlier period will be considered along with the cadre review proposals.

9. There will be no harassment in Project Arrow offices. Furnishing wrong data’s and showing as delivered or redirected will not be allowed hereafter.

10. The demand of the staff side to assess the vacancies as per establishment strength and actual strength in all cadres will be considered and all Chief PMGs will be addressed and appraised to fill up all the vacant posts forthwith during video conferences personally by the Secretary (P).

11. A committee consisting four staff side representatives with DDG(P) & DDG (Est) will be constituted and the process of the proposals of cadre review for all cadres will be completed before the end of 2010.

12. Separate discussions will be made on the proposal of creation of Postmasters cadre also.

13. The welfare schemes to GDS like grant of pension, medical, the proposals were already cleared by the Postal Board and submitted to nodal ministries for approval. It will be expedited.

14. It was assured to reconsider the norms for cash handling to BPMs and also fix fresh norms to RPLI and NREGIS scheme shortly.

15. The proposal for higher pay to Driver with Grade pay of 2400 has been sent to the Ministry of Finance.

16. The revision of O.S.A rates will be made within one month.

17. Technology training to workshop staff will be provided.

18. The proposals for the grant of minimum pay as per the Sixth CPC to casual labourers have been submitted to Ministry of Finance for approval. It will be expedited. The demand of the staff side to grant revised GDS pay to GDS substitutes will be considered.

19. The issues related to postmen norms, delivery, beat etc will be discussed shortly and final decision will be taken before the end of October 2010. One committee will be constituted to sort out the issues.

20. The plea of the staff side to ignore benchmark for MACP has been accepted and the Secretary told the DDG to cause orders today itself. Another request to ignore the earlier declining of LSG promotions prior to the receipt of MACP orders will also be considered.

21. The proposal of the staff side to create System assistant instead of System administrator will be considered along with the cadre review proposals. The orders relating to road mileage allowance will be released shortly. The distribution of work & responsibility etc will be looked into along with the cadre review proposals.

22. The Recruitment Rules for Multi tasked staff will be finalized shortly. Our request to finalise the rules with no educational qualifications as if available to erstwhile Group D has been accepted.

23 The issues relating to Postal accounts like filling up of posts, amalgamation of Group C etc will be discussed further with DDG (PAF).

24. The suggestions of the Admin union about centralization of PLI claim at RO & CO will be considered. Further a separate meeting will be organized with their union to discuss about their issues.

25. Clarificatory orders will be issued soon providing officiating pay to the officials holding higher posts like HSG II & HSG I.

26. The issues of the postal Civil wing will be discussed separately.

After the meeting, the JCA met and decided to defer the proposed strike duly considering the positive approach of the Secretary in settlement of our genuine demands.
 

Sunday, July 4, 2010

BE READY FOR THE STRIKE


പണിമുടക്ക്  പ്രചാരണ  പരിപാടി
--------------------------------------------------------
  ഗ്രൂപ്പ്‌ യോഗങ്ങള്‍
6 TO9
ജൂലൈ12
സമരജ്വാല
പാലക്കാട്‌ HO

പണിമുടക്കിന് സജ്ജരാവുക

Friday, July 2, 2010

prepare for indefinite strike

---ഭാരതീയ പോസ്റ്റ്‌ ----JULY 2010
എഡിറ്റോറിയല്‍
SAVE POSTAL & ITS WORKERS

The Clarian Call has given to go for indefinite strike from 13.07.2010 to resist the policy offensives, anti worker policies, total unilateralism and non consultation of Staff Side even on staff matters, non filling up of vacant posts, non consideration of cadre reviews etc. Our sincere, continuous persuasions through dialogue to mitigate the issues confronting the Postal workers are taken as no relevance and construed as our weakness. We have been forced to launch this indefinite strike programme to save Postal, RMS and also the staff from the exploitation and policy offensives of the Govt.
History and events have proved in the past that the desire of neglecting the union and collective bargaining and exert total authority and unilateralism do not succeed. Trade Unions have a hoary history ever before the May Day and the martyrs of Chicago. It came into existence against all odds, have sustained all offensives and have succeeded in ensuring that workers never relent or retreat in spite of ruthless repression.
In the name of Project Arrow, the employees at grass root level are being tortured, exploited even beyond imagination. The efficiency in service can be arrived only by providing adequate man power and simplifying the procedures. Many new business and tie ups are introduced but withdrawn subsequently. The withdrawal of Flight services for carrying mails is the testimony about the faulty decision resulting loss to the department for which no contributory negligence provisions are available against the decision taken authorities. It is only to the employees working at the base. Even for bonus drawal to GDS, the same higher ups are causing orders to recover from the DDOs & SPOs in case of over drawal.
The buildings already renovated under earlier schemes are now brought under the Project Arrow. Lakhs of rupees are being spent and swindled. The funds allotted for staff quarters are being utilized by the circle heads to beautify their quarters. Many Chief PMGs are misusing the funds allotments resulting with no maintenance work to the staff quarters. Many of them have never seen colour washing over years.
It is evident that the huge costs of the services are primarily due to the faults of the management. However the blame is conveniently shifted to the shoulders of the employees and they are squeezed to enforce economy by orders of banning creation of posts, justified denial of overtime, incentive, denial of due promotions and officiating pay, abolition of section, sorting offices in RMS, curtailment of delivery, closure of post offices etc. Savings at the cost of the employees and squandering colossal amount by the faulty management is the order of the day. As responsible trade union, we must resist this kind of policy offensives unleashed by the authorities.
The 13th July 2010 strike is aiming not only to wrest our demands like filling up of posts, cadre review etc but also against the policy offensives like closure of Pos, privatization of Postal Services, closure of RMS offices etc.
The Nail must be hit on the head not at the bottom end. By showing our full strength with full mobilization, we can resist such moves of the department and save the Postal Service as Public service. The pertinent question before us is nothing other than the following.
Are we being driven to the brink or to the wall?
Have we not reached the end of the Tether?
Has the last straw been loaded on the camel?
Shall we not rise like a Tempest, Tidal wave or Tornado?
To wrest our just demands and fundamental rights and honorable too.
Let us organize the 13th July Strike with full vigor, determination and make it a grant success to save the Postal and its workers.
--------------------------------------------------------------------------
ജൂലൈ  13പണിമുടക്ക്

 വിജയിപ്പിക്കുക